"You don't remember your name?"
"No, but for some reason I remember yours."
- Chihiro & Haku

The Fans

Showing Country: Italy fans...

Name Email URL Country Favorite Char
Aku @ www
Belial @ www
Haruccia @ www Haku, Makkuro Kurosuke
Skyria @ www Chihiro
Sofia @ www Haku
Susy @ www No Face
« back . refresh . top . forward »